14 marca 2017 Udostępnij

Czy sprzedaż złota inwestycyjnego podlega opodatkowaniu? Parady prawne

Odpłatne zbycie złota po upływie jakiegoś czasu od momentu jego zakupu to oczywiście źródło przychodu, a więc uzyskany dochód może w tej sytuacji podlegać opodatkowaniu. Złoto zalicza się do tzw. innych rzeczy, które po pewnym czasie użytkowania można sprzedać nie licząc tej sprzedaży do źródła dochodu. Czy certyfikaty na złoto wydawane przez Amber Gold podlegają opodatkowaniu? Kto i kiedy zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży złota?

Osoba fizyczna

W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej źródło przychodów to odpłatne zbywanie rzeczy, w tym także i złota. Jednak podlegający opodatkowaniu przychów powstaje wówczas, gdy zbycie nastąpiło w czasie krótszym niż pół roku licząc od końca miesiąca, w którym złoto zostało kupione. W przeciwnym wypadku podatku nie trzeba płacić.

Rzeczy ruchome i podatek od ich sprzedaży

Sprzedaż przedmiotów ruchomych przez osoby fizyczne, która nie następuje w ramach działalności gospodarczej, w tym należącego do ich majątku złota inwestycyjnego jest opodatkowana jako źródło przychodu określone  w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpłatne zbycie innych rzeczy).  Podlega ono opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej o ile sprzedane zostało przed upływem pół roku od momentu ich zakupu.

podatek na złoto inwestycyjne

Złoto inwestycyjne: sztabki złota, monety bulionowe w świetle prawa

Złoto zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego traktowane jest jako rzecz. Zgodnie z prawem rzeczami się przedmioty materialne. Złoto uznawane jest za rzeczy także na mocy ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy o VAT za towary uważa się rzeczy oraz ich części. Z przepisów prawa dewizowego wynika też, że złoto dewizowe mimo, że jest wartością dewizową to nie jest środkiem płatniczym.  Musi więc być rzeczą.  Wynika to zresztą z samej definicji wartości dewizowych - są to zagraniczne środki płatnicze, złoto dewizowe oraz platyna dewizowa. Definicja ta rozróżnia się złoto od zwykłych środków płatniczych. Z kolei za złoto dewizowe uznawane jest złoto w stanie nieprzetworzonym oraz te w postaci sztabek, monety bitych po roku 1850 oraz półfabrykatów za wyjątkiem tych stosowanych w technice dentystycznej. Za złoto dewizowe uznaje się więc przedmioty wytwarzane ze złota.

W związku z tym przychody ze zbycia złota inwestycyjnego przez osobę fizyczną, która nie dokonuje zbycia w ramach działalności gospodarczej, powinny być zaliczone do źródła przychodów.

Zgodnie z ustawą o opodatkowaniu od osób fizycznych opodatkowaniu podlega płatne zbycie:

  • nieruchomości bądź ich części,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego czy użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • innych rzeczy.

Jeśli odpłatne zbycie nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej, a dokonane zostało w stosunku do nieruchomości oraz praw majątkowych przed upływem pięciu lat  licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie, a w przypadku innych rzeczy przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce nabycie. Jeśli więc zbycie złoto nastąpi po okresie pół roku to nie podlega ono opodatkowaniu.

W tym przypadku nie ma zastosowania więc źródło przychodu określone w art. 10 ustawy. Przychód ze zbycia złota inwestycyjnego nie miści się w tym zakresie przedmiotowym. Przychodów ze zbycia złota inwestycyjnego nie można zakwalifikować do żadnego z tych przypadków, w tym nie stanowią one przychodów z papierów wartościowych.

Warto przy tym wiedzieć, że certyfikaty na złoto alokowane i niealokowane nie mogą być nigdy utożsamiane z papierami wartościowymi, w tym certyfikatami inwestycyjnymi, które podlegają regulacjom ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wydawane więc przez Amber Gold certyfikaty na złoto alokowane i niealokowane były tylko dokumentami potwierdzającymi prawo własności złota. Nie są one natomiast samym przedmiotem obrotu.

 

Redakcja Menni.pl